Unicorn & Butterfly - Strip from 10/28/02

 / /_ ·__ _ _ _            http://unicornandbutterfly.purrsia.com/
(_// )/(_ (_)/ / )--------------------------------------------------------------
 & Butterfly            |                      
         FOR THE LAST TIME! |  Dunno. Maybe we             
 Stubbornness YOU MAY FLY WITH ME, | should reconsider    Wimp!   };{  
       BUT YOU HAVE GET OFF |  this?  ` _      _ ´       
          THERE FIRST!   |       ('>  _  >')        
    No way!       \    | _     <(Ż)7 |_| <(Ż)>     I'M 
  Dontcha tell us     |   | |\_ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ¨ŻŻŻŻ| |ŻŻŻŻ¨ŻŻŻŻŻŻŻŻŻ STILL 
 how to get around     /    | |//   ____¸.-'´ŻŻŻ(`'·.    WAITING!
  - we know that  FOR THAT MATTER | /9 ŻŻŻŻŻŻ     |ŻŻ\\  `.    ¸ğи´ 
  well enough!  YOU SOON MAY BE |//´ŻŻŻŻŻŻ¨^"·-.¸  |  \\  ·   .´³&  
      |   GETTING A LOT MORE |Ż       }ì. ŻŻŻŻ \____:   ¸).(  
 };{   `    AROUND THAN YOU'D|        ((L\___>>>___ .'  °<[>_> 
       _      _  LIKE! |        Ż//\_____¸.·´    Ĥş)  
by     ('<_  _  ('>    \ | -    . _____///  \\\___,   . |_\  
 Jürgen  <(Ż)/ |_| <(Ż)7    `|  ` .    //ŻŻŻŻŻŻŻ\\  ,   '--ı  
 WallnerŻŻŻŻ¨ŻŻŻŻ| |ŻŻŻŻ¨ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ| '    ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ  -    ğ 
--------------------------------------------------------------------------------
 __ğ~÷ħ 
 Żî/·.
  `
   back
 ¸ğ|и 
 ³\"/²
  '°'
 index
 ħ÷~Ğ__ 
 .·\îŻ
   ´
  next