Unicorn & Butterfly - Strip from 10/04/01

 / /_ ·__ _ _ _            http://unicornandbutterfly.purrsia.com/
(_// )/(_ (_)/ / )       ________________
 & Butterfly         /ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ/\
               / Well, can we / \
 Discoveries        / look at the /  \
              / back of our / ..but\
             /  own comic? /actually\
             / No..   |  /this isn't\
            / `,ğ.%  ´  /new at all! \
            /  {/ '\ \и /  `  0/  \     This explains
           /`·¸{/ /^´ .´'}¸/\  ğ><Ğ/0   \      a lot, don't
           /  `·¸)  Ż\ / \ {%~ŻZ\ \¸ğĞ.\   NO!  you think?
          / L'Hopitàl¸  (/  \{/ \' i  X~"}Ğ\  /\ ` /\   ´
          / the idea thàt¸/   \ |\.|  i'/ `Ğ\ (o )Ğ/ o)
   Start    / every thing /    \ | ^´  `^ \ ~\ \ {ĴĴ¸/  sG&o,
   here!    / has two sides /     \|  So?´ / . _\-<Ż^_>'  ' ·³9
     |\   /   *must* be /      \    <<\(Ż \\7°/.)  (^_ /²
   |ŻŻŻ \  / Why?  wrong! /______________\_______________\^|/  ¸.)´(_
   |___ /  \ `¸ğ.%  ´  /ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ/ ´ _ / `"' `.
     |/   \{/ "\ \и /   It is called a      /  (_) |  ì. \
         \ /^´ .´´}¸/   "Moebius strip"!     /   `´}.¸¸ |/ /
         \)  ²\ /    ,ğ.% ´        /     |  (Ż)
          \   (/    {/ -\   \и Ohhh!  /     | Ì |Ż
          \  /    _{/ /²´  .´'}¸ ´   /      ] | [
           \ /   ğ~( )_ )    Ż\ &_   /     by Jürgen
           \/_______________________________/       Wallner
            ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
 __ğ~÷ħ  
 Żî/·.
  `
   back
 ¸ğ|и  
 ³\"/²
  '°'
 index
 ħ÷~Ğ__ 
 .·\îŻ
   ´
  next